Wallis


Zenden Entremont - HRADY

     

zpět na mapu kantonu Wallis stránky hradu Allinges stránky hradu Quart  stránky hradu Entremont   stránky hradu Verbier mapa okresu Entremont

Allinges  (Bourg St. Pierre)

   

Quart  (Bourg St. Pierre)

   
 

Entremont  (Sembrancher)

   

Verbier  (Bagnes)

   
 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


ALLINGES    (Bourg St. Pierre)   
zaniklý hrad a zbytek bašty
lokace : 45º56´51´´ /  7º12´27´´

znak okresu a města Bourg St. Pierre

městečko St. Pierre   mlýn pod hradem

Ruiny hradu d´Allinges, jenž strážil původně jedinou cestu průsmykem k Valsorey.
Bourg St. Pierre je poslední obec před Velkým sv. Bernardem a již v dávnověku byla důležitým putovním místem.
Katastr obce je tvořen dědinou Bourg a areálem hotelů na sv. Bernardu, jenž byla založena až na konci 19. stol. Již v r. 1125 je zde zmiňován Burgus Sancti Petri, něm. dříve St. Petersburg. Bourg byl obchodní a cestovní stanicí nejpozději již od 4. stol., ale možná již za římské říše. V době kolonizace zde byla zmiňována noclehárna kláštera Saint Pierre z Mont-Joux (812 až 820), která byla v pozdějších dobách několikrát zpustošena a po r. 1050 ztratila zcela svůj význam výstavbou nové noclehárny. V prvním poschodí se však dodnes zachovalo původní dřevěné obložení místností z r. 1510. Na severní straně hřbitovní zdi je zasazena římská pamětní deska s epigramem na počest císaře Konstantina.
V pol. 11. stol. byl Bourg v držení savojských hrabat. Tehdejší obyvatelé měli za úkol udržovat průsmyk a cestu v průjezdnosti za protislužbu poskytnutých výsad a svobod. Po dobytí vojskem z Horního Wallisu r. 1475, byly tyto výsady opět potvrzeny sionským biskupstvím a rozšířeny o výhradní právo převádět cestující přes průsmyk. Po r. 1809 tyto práva Bourg ztratil, ale jiné požitky stále plynuly ze zvyšující se obchodní dopravy.
Ve 13. stol. byla ves opevněna a chráněna navíc hrady Allinges (dnes ruina u Karlsbrücke přes valsoreyský potok nad kostelem) a Quart (terénní relikty na druhé straně téhož potoka). V r. 1475 byla obec vypleněna a poté patřila pod správu zemského správce Dolního Wallisu. Mezi lety 1536 až 1798 byla pod správou zemských úředníků ze sv. Mořice.
První svatyně zde byla postavena již někdy kolem 8. stol. Byla ale v 10. stol. (možná kolem r. 940) zničena nájezdem Saracénů. Nový farní kostel sv. Petra zde nechal postavit v r. 1000 Hugo, biskup ze Ženevy. Při pozdější barokní přestavbě (1739) byla z tohoto kostela zachována lombardská zvonice, severní kaple (apsida) a vítězný oblouk.
Vysoko položená ves (1632 m n.m.) má drsné podnebí, málo obdělávané země a žije stále z cestovního ruchu. Po zahájení stavby prvního tunelu (1906) a následkem pokroku techniky na počátku 20. stol. začalo ubývat pozvolna obyvatel. Tento pokles byl částečně zastaven až výstavbou nového silničního tunelu pod sv. Bernardem, čímž zvyšující se turismus vytvořil nová pracovní místa a zastavil pokles obyvatel.
Bourg je výchozím místem mnohých turistických cest do okolních hor, jako na Valsoreyskou chatu (3030 m, 4 1/2 hodiny), Grand- Combin (4314 m) a na Cabane dú Velan (2569 m, 2 1/2 hodiny), turistický okruh přes Croix de Tsousse (2821 m) a Mont Vélan (3731 m), případně 3 1/2 hodinová trasa podél Lac Toules k sedlu sv. Bernarda (2472 m). Před tunelem k průsmyku, po odbočení na městečko sv. Bernarda, se dostaneme k centrále lyžařských vleků, které Vás vyvezou až do 2500 m n.m.
Historie hradu nám není známa. Z původního hradního areálu se zachoval pouze vysoký střep zdiva hradební lichoběžníkové bašty ve svahu nad potokem. Úkolem hradu bylo chránit přechod původní obchodní cesty přes úzkou soutěsku, jenž zde do skal vyřezala horská bystřina. Jeho funkce byla patrně i jako skladiště a hospodářské zázemí cestujících obchodníků. Opevnění tohoto místa bylo doplněno již zmiňovaným hradem Quart, jenž stával na protějším skalnaté kupě. Oba hrady tak tvořily "klíčovou" uzávěru údolí.
V okolí nalezneme hrad Quart a severně pak Entremont a Verbier

kraj Conthey

zpět na mapu Wallisu

kraj Goms