Polsko

Kraj  Lodź - HRADY


MAJKOWICE    
zřícenina menšího šlechtického hrádku

znak okresu Przedbórz

Na levém břehu Pilice, jen několik kilometrů na sever od Bąkowej Góry leží malá ves, v jejímž okolí se nacházejí tři postupně existující opevněné sídelní objekty. Zabývali se jimi W. Puget, L. Kajzer a J. Augustyniak.
Nejstarším z nich je malý raně středověký hrádek, který se nachází na břehu řeky Pilice severovýchodně od tvrze. Dochoval se z něj nízký pahorek uprostřed luk v údolí Pilice východně od obce. Na temeni pahorku bývá uvažována dřevěná obytná věž. Tento malý hrádek s dřevohlinitým opevněním byl snad postaven již koncem 13. st. a existoval i v 1. pol. 14. st. jako tvrz rodu Nagodziců - Jelitczyků.
Severovýchodně od tohoto pahorku a dále na východ od obce, přímo na levém břehu Pilice, jsou již jen málo patrné zbytky valů. Tyto terénní nerovnosti v sobě ukrývají zdivo. Bývá sem lokalizováno zděné sídlo rodu Nagodziců (erb Jelita - tři zkřížené šipky na červeném poli), v písemných pramenech uváděné snad jako castrum Surdęga. Dle mínění některých badatelů (a podle tradice vycházející ze zápisu v kronice Jana Długosze a opakující se v literatuře z 19. st.) se jedná o místo raně gotického hradu či tvrze jednoho z rytířů krále Vladislava Lokýtka - Floriána Szarého. Není to však příliš pravděpodobná verze (i když rytíře Floriána lze identifikovat jako spytimírského kastelána z let 1327 až 1339) - spíše se jedná o zbytky hradu ze 14. - 15. st., který byl postaven z místního kamene a zřejmě byl z velké části rozebrán v souvislosti s výstavbou nové renesanční tvrze již před pol. 16. st. Ještě v 19. st. a dokonce prý i před II. sv. válkou byly na návrší viditelné zbytky zdiva věže. Dnes zde není patrné prakticky nic - valy byly údajně rozebrány Němci v r. 1944 při výstavbě obranné linie na řece Pilici. Pravděpodobně před polovinou 16. st. byl tento starý hrad (či tvrz) neobydlen a zřejmě již i zničen.
Několik set metrů odtud (na jižním okraji dnešní vsi) byl proto na plochém návrší postaven rodem Majkowských nový renesanční objekt, který nahradil starší sídlo této středně majetné šlechty a byl dále upravován pozdějšími vlastníky vsi v 16. a 17. st. Objekt složitějšího půdorysu a vývoje byl B.Guerquinem charakterizován jako hrad, zatímco W. Puget jej trefně popisuje jako produkt nostalgie menší šlechty, která svou tvrz chtěla připodobnit hradním stavbám. Na obranný charakter objektu upozorňuje silné zdivo i nárožní bašta. V jeho okolí se však nedochovaly žádné zbytky zemních fortifikací či hradeb.
Majkowice se v majetků Nagodziců - Majkowských nacházely do počátku 17. st. Dnes jsou zde již jen malebné zříceniny - vysoké střepy zdiva s nezbytným čapím hnízdem a bašta.

Tvrz se skládala z obytné budovy obdélného (mírně lichoběžného) půdorysu o rozměrech 13,5 x 15,5 m. Na severu se k ní přimykal nevelký hranolový schodišťový přístavek. Na východě se vedle paláce nacházelo nádvoří ve stejné šíři jako obytná budova.
Do objektu se vstupovalo hranolovou branou, umístěnou ve zřejmě věžové hranolové stavbě připojené zvenčí k ohradní zdi nádvoří uprostřed jeho východní strany. Nad průjezdem brány se údajně nacházela kaple. Nároží vzniklé mezi severním přístavkem a nádvořím zaplnila později přízemní budova. Stavby mají nároží armovaná pískovcovými kvádry.
Nejzajímavější a nejlépe zachovanou částí tvrze je severozápadní bašta (či spíše věž). V přízemí je válcová, v patře devítiboká, ve druhém patře pak čtyřboká. Je celá produktem počáteční raně renesanční výstavby z doby před polovinou 16. st. Je opatřena klíčovými střílnami, na první pohled sugerujícími vojenský charakter objektu. Střílny se však nacházejí pouze v obou spodních podlažích, horní patro má velká renesanční okna, svědčící o obytném charakteru objektu. A co hlavně - do bašty se vcházelo zvenčí z prostoru mimo areál tvrze, při severní stěně paláce, přičemž tento vchod je literaturou shodně datován do nejstarší stavební fáze!
Ve třech nárožích (kromě bašty) vzpírají stavbu mohutné mladší opěráky (smíšené zdivo s převažujícími cihlami - 1694). Opěráky sice udržely nároží, nikoliv však konstrukce mezi nimi oslabené velkými otvory renesančních oken, které první podlehly destrukci.
V okolí se nachází zbytky tvrze Bakowa Góra

 

 
 

zpět na mapu kraje Lodź