Graubünden


Okres Inn - HRADY


TUOR PRASCHUN   (Susch) 
zachovalá středověká obytná věž
lokace :  46°45'8. 24"S  /  10° 4'59. 45"V

        znak městečka Susch

                  

 

 

   

 

Oblast kolem Such, na jižní straně průsmyku Flüel, byla obydlena již v prehistorické době a ve středověku z důvodu své strategické polohy. Původně zde stávaly tři opevněná sídla (tvrze) s obytnými věžemi. Dodnes se zachovaly pouze dvě – věž Planta a věž Praschun (rétorománsky vězení).   

 

Informace, kdo dobře zachovalou věž kolem r. 1200 vystavěl, nám však chybí. Pravděpodobně je tedy staršího data založení nežli sousední věž Planta. První zmínky o obci Susch pochází již z r. 1161, ovšem tehdy se o obytné věži písemné prameny nezmiňují. Je možné, že stavitelem byl lokální šlechtický rod ze Susche (de Soxio). V písemných zdrojích jsou první zmínky o tomto rodu z r. 1283, kdy je jmenovitě uveden Conradus a Albrandus, synové "dominia Alberta de Soxio". Podle jména rodu uvedeného Alberta, byli patrně spřízněni s rodem Sax - Misox. Výše uvedeným dvěma zástupcům tohoto rodu bylo tehdy propůjčeno císařem Jindřichem VII. důlní právo v místních stříbrných dolech. V r. 1327 musel churský biskup Petrovi ze Susch zastavit příjmy v Scuol. Dále je ve 14. stol. rod ze Susche ještě několikrát písemně uveden. Zda příslušníci rodu sídlili na věži Praschun je nejisté.
V pozdním středověku bylo v přízemí věže zřízeno příležitostné vězení, které se zde zachovalo po dlouhou dobu, neboť je o něm zmínka ještě v 18. stol. v kronice Sererharda. Patrně tato funkce dala věži dnešní název. Pak sloužila jako muniční sklad. Pravděpodobně někdy v průběhu 18. stol. byl ve druhém patře věže zřízen malý taneční sál s tribunou pro hudebníky, po kterém se zachovalo dřevěné obložení zdí. Mimo to byl v přízemí vylomen v západním průčelí další vstup. Od r. 1849 byla věž používána jako zázemí střelnice.
Třípatrová hranolová věž byla vystavěna na čtvercovém půdorysu o straně 7,5 metru, při jednotné tloušťce zdiva 1,3 m. Křemenné zdivo je vyskládáno do pravidelných pásů, nároží bylo zpevněno kvádry s okosením hran. V jednotlivých průčelích jsou stále patrné malé střílny a malá půlkruhová okénka na prosvětlení vnitřních prostor. Ostatní otvory pocházejí až z novověku. Ještě nedávno byl používán původní vstup v druhém patře, ale po přestavbě vnitřních prostor, je jako hlavní vstup dnes používán později vylámaný portál. Na třetím patře se zachoval výtok arkýřového prevetu a arkýřový výstupek chlebové pece. Zachované zbytky omítek nám zase dokládají, že věž byla kdysi ozdobena sgrafitovou omítkou. Původně byla střecha kryta dřevěným šindelem, který byl nahrazen na konci 20 stol. eternitovými deskami. V současnosti je věž majetkem obce Susch.
Věž stojí na pravém břehu řeky Inn, jen 200 m od věže Planta. Parkovat lze v centru vesnice nebo nedaleko od věže. Pokud budeme parkovat v centru obce před hotelem, po přechodu řeky po mostě se vydáme cestou na Lavin (do leva), která vede nejdříve kolem věže Planta a potom míjí věž Praschun.
Nedaleko stojí donjon Tuor Planta, na návrší nad městečkem zbytky opevnění Rohan.

 

 
 

zpět na mapu okresu Inn