Wallis


Zenden Martigny - HRADY

     

stránky hradu Saillon stránky hradu Batiaz stránky hradu Saxon zpšt na mapu kantonu Wallis

Martigny - město

   

Bâtiaz

   
 

Saillon

   

Saxon

   
 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


MARTIGNY - město
keltská trhová osada Octodurus a později římské město forum Claudii Valensium

znak kraje a města Martigny

Malá keltská trhová osada Octodurus v ohybu řeky Rhôny je prvním historicky zaznamenaným osídlením na území kantonu Wallis. Tato osada byla současně i hlavním centrem keltského kmene Veragrénů.
V 5. stol. před n. l. byly v okolí usazeny keltské kmeny. V okolí dnešního Martigny to byly klanová společenství kmene Veragrénů, sídlící hlavně na svazích okolních hor v ústí údolí řeky Drans. Na východní straně jejich území sousedila s kmeny Sedunů, jenž lze řadit do oblasti středního Wallisu. Veragréni si vybudovali svou pevnost dole v údolí, odkud ovládali průchody k Itálii (Mont Joux, který je dnes známý jako Velký průsmyk sv. Bernarda) a Francie (průsmyky Balme a Froclaz). Lze odhadovat, že počty tehdejších příslušníků kmene se pohybovaly kolem pár stovek lidí.
Veragréni vstupují na historickou scénu v r. 57 před n. l., kdy v Bello Gallico (III, 1.6), Julius Caesar reservoval celou kapitolu bitvě u Octoduru. Tehdy byla pověřena 12. legie pod velením Servia Galba prověřit možnost průchodu Bernardským průsmykem do oblasti Wallisu. K přezimování se rozhodli použít veragrenskou ves Octodurus. Po útoku místních kmenů se však rozhodli stáhnou zpět do oblasti Ženevského jezera. I když Veragréni svůj boj nevyhráli, podařilo se jim alespoň oddálit římský pokus o průnik do této oblasti. Plnou kolonizaci okolí Martigny lze počítat až od r. 15 n. l., kdy zde bylo oficiálně založeno město fórum Claudii Valensium na počest císaře Claudia. Současně zde ustanoveno bylo „zemské“ tržiště. Od této doby se počalo město vyvíjet jako administrativní, politické a kulturní centrum oblasti. Město také plnilo důležitou funkci styčného bodu mezi keltskou a středozemskou civilizací. Tuto epochu dnes připomíná místní amfiteátr, velké bronzové předměty a bohaté archeologické vykopávky.

římský cirk

  římské mitraneum

Octodurus jako galorománské centrum však leželo napříč cestě západních myšlenek, rozšiřování křesťanství a neustále se drželo starého odkazu Římanů. Proto se není co divit, že sv. Theodor zde založil r. 380 první švýcarské biskupství a nechal stavět první baziliku Notre Dame des Champs na území Wallisu. Součástí baziliky, jenž byla v nedávné době archeologicky odkryta, bylo i první místní křesťanské baptisterium. Na území města bylo také archeologicky odkryto římské mitraneum (společná svatyně římských a pohanských bohů, protiklad křesťanství) a nymfeum (svatyně nad zdrojem vody, většinou půlkruhová stavba na sloupech, která tvořila později základ ranných baptisteríí - křitelnic).
S rozdělením římské říše v 5. stol. připadlo území pod správu burgundského království. Díky hrozbě hunských nájezdů však udržovalo město pevné styky s Římem a také se zde udržoval římský jazyk, jenž později přirozeně vystřídala francouzština, kterou se zde mluví dodnes. V této době byl také založen nedaleký švýcarský klášter sv. Mořice (nejstarší v západní Evropě) a jenž se stává duchovním centrem mladého království.
Od 6. stol. přichází temné období města. Do oblasti úspěšně vnikají nový nájezdníci (Frankové a Lombarďané). Množí se pohromy (chladné období, neúroda, záplavy, požáry a nemoci), které umocnily pád města. V konfrontaci s těmito skutečnostmi se rozhoduje tehdejší biskup Heliodor opustit území a přemístit sídlo svého úřadu výše proti proudu řeky Rhony do Sionu (549 až 585), kde je více chráněn před invazí nájezdníků a záplavami. Město pak zapadlo v zapomnění téměř na 5 století. Obyvatelstvo se vrátilo k živobytí na svazích hor Saint Jean a Mont Ravoire. Z původního města zůstalo jen několik izolovaných statků a pustnoucí chrám Notre Dame des Champs.
Na počátku 12. stol. se jméno Octodurus změnilo na Martigny, ale stále bylo pouhou biskupskou enklávou na okraji Savojského území. Oblast byla neustálým sporem mezi sionským biskupstvím a savojským hrabstvím. Hrad Batiaz postavený v pol. 13. stol. je viditelným svědectvím těchto bojů o moc, jenž trvaly po 3 století. Ve 14. stol. je oblast plně začleněná pod savojskou správu a v 15. stol. přebírá oblast „Sedm zendenů“ Horního Wallisu. Za každé správy ale získává město nové svobody a výhody. Začíná také protipovodňová regulace řeky Drans.
V průběhu 17. stol. zde bylo postaveno několik modliteben a kaplí. Mezi roky 1643 až 1645 byly zahájeny také práce na novém farním kostele s využitím základů staré biskupské katedrály Notre Dame des Champs. Kvůli nedostatku zdrojů byla stavba dokončena až v r. 1687. Zvláštností je orientace apsidy a kůru směrem na západ, což však bylo nutné z důvodu častých záplav říčkou Dranse.
V 18. stol. přichází francouzská revoluce jako exploze. Územím následně prochází velké množství uprchlíků z Francie, většinou z řad šlechty a kléru. Někteří se zde také usazují. Na konci tohoto století téměř nepřetržité průchody vojsk Rhônským údolím způsobily novou městskou výstavbu, hlavně z důvodu potřeby velkých vojenských zásob materiálu. Tyto důvody také ukončily nadvládu Horního Wallisu. V r. 1800 se situace v městě silně zhoršila s příchodem silného napoleonského reservního vojska v počtu 40 000 mužů, které zde kvartýrovalo před průsmykem sv. Bernarda na své cestě do Marenga. Wallis byl nucen platit těžké dávky revoluci, avšak v r. 1802 se stal nezávislou republikou pod vlivem Francie.
Později přechází kraj pod francouzskou správu a v r. 1810 se Wallis stává departmentem Simplon. Tím si chtěl Napoleon udržet svůj vliv a zájmy ve strategickém údolí. Přesto všechno se vymaňuje z vlivu Francie a v r. 1815 se připojuje ke Švýcarské konfederaci.
Navzdory různým potyčkám mezi "horou" (konzervativci) a "rovinou" (revolucionáři) se nové myšlenky rychle šířily v okolí Martigny. Město pak bylo středem konfrontace mezi „novými Švýcary“ (liberální hnutí inspirované italským vlastencem Giuseppem Mazzinim) a „starými Švýcary“ (většinou buržoasie). Revolucionáři podporovaní Dolním Wallisem požadovali umlčení politických výsad protežovaných obyvatel Horního Wallisu (konkrétně aristokracie a duchovenstva). V r. 1844 byli liberálové v bitvě u Trientu poraženi, jejich práva a majetek zabaven a byli přinuceni hledat azyl v kantonu Vaud.
V době průmyslové revoluce dochází na území Wallisu k budování nových železničních spojení s Itálií. V Martigny je proto postavena železniční a poštovní stanice (1888) s depem. Je také vystavěna servisní stanice pro údržbu vozidel pro spojení přes sv. Bernard (1896).
Osídlení okolí Martigny bylo od 13. stol. rozděleno na několik městysů - Martigny Ville, Martigny Bourg, Martigny Combe, Batiaz, Trient a Charrat. Od r. 1835 do r. 1845 byla tato společenství ustanovena v samosprávných farnostech. Koncem 19. stol se počaly objevovat sny o "Velkém Martigny", diskutované v kavárnách a místním tisku. Teprve až v r. 1956 byl učiněn první krok ke spojení města. Martigny Ville bylo spojeno s Batiaz. Následovalo Martigny Bourg, které se k nim připojilo v r. 1964. Tím byl zrozen základ moderního kantonálního města.
Ve městě nalezneme středověký hrad Bâtiaz. Další informace na www.martigny.ch

kraj Leuk

zpět na mapu Wallisu

kraj Monthey