Polsko

Kraj  Podkarpackie - HRADY


ODRZYKOŃ - KAMIENIEC   
velká ruina čtyřdílného hradu nad údolím řeky Wislok

znak okresu Krośnieński

 

  

Hrad byl podroben mnoha archeologickým průzkumům. Přesto jeho počátky nejsou zcela vyjasněny. Ve 14. stol. byl ve vlastnictví krále, který jej někdy před r. 1402 daroval svému podkancléři Klemensovi z Moskorzowa. Pak tento majetek dědili jeho potomci, kteří se také po něm psali Kamieniecki..
R. 1530 se dostal střední hrad, společně s východním předhradím (dnes tzv. Korczyńským), do rukou Severyna Bonera a vzniklo zajímavé společenství, neboť západní část (tzv. Odrzykońská) patřila stále původnímu majiteli. Bonerové si své obydlí vybudovali v čele dnešního středního hradu.
Od r. 1579 se zde častěji měnili majitelé. Zboží postupně drželi Sienieńští, Stadnicové, Skotničtí a Firlejové. Z té doby pochází četné spory mezi majiteli a jsou listině doloženy. V letech 1630 až 1730 byl celý hrad sjednocen v majetku rodu Firlejů díky svatbě Žofie Skotnické s Mikulášem Firlejem.
Od počátku 18. stol. však hrad chátrá a přestává plnit funkci rodového sídla. Ještě r. 1796 měl zachované střechy. Takto zanedbaný hrad byl od pol. 19. stol. do r. 1945 znovu rozdělen mezi Biberstein - Starowiejské a rod Fredrů, resp. rodinu Szeptyckých, od konce 19. stol. již jen jako romantická ruina.
V současné době je poněkud násilně opravován a je veřejnosti za poplatek přístupný.

Jak doložil archeologický výzkum, bylo na místě dnešního hradu raně středověké opevnění. Zděný hrad jej nahradil až v I. pol. 14. stol. Jednalo se o malý hrad (cca 400m²) na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku, který zaujímal polohu na nejvýše položeném místě. Vstup do tohoto hrádku se nacházel na severovýchodní straně jednoduchou kulisovou bránou. Dvojdílný nepravidelný palác zabral západní polovinu hradního jádra. K hradu přiléhalo na východě vějířovité předhradí (dnes střední hrad) o rozloze 600 m². Čelo tohoto předhradí bylo zajištěno ještě příkopem a valem.
V 15. a 16. stol. se hradní areál rozšířil o další dvě části. Jednalo se o tzv. Odrzykońské předhradí (lépe "záhradí), které vymezovalo trojúhelníkovou plochu 800 m² a obsahovalo také i studnu. Bylo obklopeno vysokou obvodovou hradbou, jenž byl zpevněna na jižní straně vícepodlažní hranolovou baštou. Zde se nachází také erb rodu Kamienieckých. Přístup umožňovala jednoduchá kulisová brána s protáhlým předbraním, vysunutým ven před jihovýchodní hradbu. Komunikační systém tohoto předhradí s vlastním jádrem hradu musel být velmi komplikovaný, neboť  výškový rozdíl činí několik metrů.
Zhruba v této době se stavělo i na druhé straně hradu, kde vzniklo druhé předhradí, tzv. Korczyńské o rozloze téměř 1 700 m². Mělo polygonální tvar rozšiřující se opět východním směrem. Bylo ohrazeno hradbou, k níž byl na severní straně přiložen obdélný hospodářský objekt. Vjezd zprostředkovávala brána v severní části východní čelní hradby, před níž se nacházel příkop a most. Toto předhradí bylo pak spojeno se středním hradem původní kulisovou branou. Před tímto předhradím se mohla vyskytovat předsunutá bašta, není však doložena.
V I. pol. 16. stol. se také stavělo i v hradním jádře. Palác byl zvýšen o reprezentativní třetí podlaží, nad nímž obíhala obranná chodba, vyložená na kamenných krakorcích, které jsou dodnes viditelné na severní straně hradu. Takto zvětšená budova musela být z venčí podepřena mohutným podpěrákem na severozápadě.
Celý hrad byl obklopen soustavou valů a příkopů. V okolí nelze vyloučit existenci dalších dřevěných, předsunutých a pozorovacích opevnění.
Zajímavá konfigurace hradu s několika vzájemně obtížně komunikujícími částmi snad vychází z majetkové situace tehdejší doby, kdy byl majetek rozdělen mezi několik rodin.

hrad Baranów Sandomierski

zpět na mapu kraje Podkarpatckie

kostel Trzcinica