Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


STARO SELO  (STARÉ SIOLO) 
částečná zřícenina renesančního pevnostního zámku

Zámek ve Starém Siole byl patrně největším v celé ukrajinské oblasti. Jeho nádvoří, obehnané nepravidelnou linií hradeb, má rozsah více než 2 hektary. Ačkoliv se tento opevněný zámek nacházel v soukromém držení, patřil k důležitým článkům ochrany města Lvova, které se nachází ve vzdálenosti 25 km. Pevnost totiž blokuje Valašskou stezku, jednu z invazních cest Tatarů na západ do Polského království.

Pevnostní zámek vystavěný převážně z cihel zde vyrostl ve druhé polovině 16. st. z pověření knížete Janusze Ostrogského, vojvody kyjevského. Autorem stavby byl pravděpodobně architekt italského původu Ambroži Przychylny, který byl činný zejména ve Lvově a na zámku Žólkiew.
Pevnost však byla poničena Tatary a Turky a musela být opravena a přestavěna knížetem Wladislavem Dominikem Zaslawski-Ostrogským. Přes tyto úpravy vsak byla dobyta a poničena Chmielnického Kozáky r. 1648 během jejich obléhání Lvova.
Kníže tedy přebudoval zámek znovu a kladl přitom důraz především na jeho obrannou funkci. Patrně hodlal zámek učinit svou hlavní rezidencí, ale tyto plány přervala jeho smrt na Starosielském zámku po návratu ze Slezska, kde doprovázel krále Jana Kazimíra.

Následující majitel, Adam Nikolaj Sienawski, který si byl plně vědom strategického významu pevnosti, ji udržoval neustále v plné bojové pohotovosti. Počátkem 18. st. zámecký inventář obsahoval 8 velkých děl, 13 moždířů, 114 arkebuz a mnoho dalších zbraní.
V průběhu 19. st. pak rod Potockých degradoval vojenský význam zámku jeho přestavbou na pivovar.

Rozsáhlý opevněný zámek leží v bažinaté ploché krajině; má rozsáhlé nezastavěné nádvoří, které vymezují vysoké cihlové hradby s renesanční plastickou výzdobou fasády a několika liniemi drobných klíčových střílen, připravených asi pro ony zmíněné arkebuzy. V nárožích stojí hranolové či polygonální bastiony, původně vybavené střílnami a asi až později adaptované pro obytné účely. Výška celého objektu - hradeb i bastionů, je unifikovaná. Zámek byl patrně vybaven i další vysokou dekorativní atikou, jak je patrné na jedné z věží.
Dnes je ovšem zcela prázdný, opuštěný, ve velmi špatném statickém stavu a jeho části hrozí zřícením.
V okolí se nachází hrady L´vov, Velko Ljubim a Svirž

 hrad Přemyšl

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Svirž