Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


BIECZ   
opevněné město a zaniklý královský hrad

znak města

znak města

 

 

  

Hrad
Dosavadní historické i archeologické výzkumy nasvědčují tomu, že na tzv. Górze Zamkowej (334 m n.m.), asi 500 m jihozápadně od dnešního města, existovalo již raně středověké hradisko jako sídlo knížecího kastelána a později zde stál hrad královského správce. Tato vyvýšenina s plochým temenem a s velmi strmými bočními svahy, se zvedá na levém břehu řeky Ropy. Sporé pozůstatky hradu byly obnaženy amatérským archeologem T. Szalamonem v letech 1876 až 77. V 60-tých letech minulého století byl hrad opět důkladně zkoumán.
První věrohodné zmínky o Bieczi pochází již z r. 1184 a popisuje je se zde raně středověké opevnění - kastelánské hradiště. První zdejší kastelán je však doložen až r. 1243. R. 1295 získal toto zboží (nazývané již jako "Castrum") královský biskup Jan Muskata výměnou za pozemky v okolí vsi Kamienice při ústí stejnojmenné říčky do Dunajce, které tenkrát český král Václav II. využil k založení města Nowy Sacz.
Biskupské zboží bylo však záhy obsazeno Uhry a po jejich odchodu Muskatovi zabral zboží polský král Vladislav "Lokýtek". První královský purkrabí je zmiňován r. 1348.  Nejasný je však důvod proč na rozkaz krále Kazimíra Jagelonského byl hrad r. 1475 zbourán. Definitivní zkázou hradu bylo až povolení k rozebírání na stavební materiál (1502) Alexandrem Jagiellonským.

půdorys zaniklého jádra hradu

Z dalších písemných zpráv také víme, že již ve 14. st., nedaleko městských hradeb, existovalo jiné opevněné a královské sídlo - dvorec. Toto sídlo změnilo v průběhu času několikráte svou podobu a dnes je také zaniklé. Jeho obranná hodnota byla minimální. Zřejmě se jednalo pouze pohodlné, lehce hrazené sídlo.

Kamenný hrad byl vystavěn na místě dřevohlinítého hradištního opevnění z 11. až 13. st. zřejmě někdy na přelomu 13. a 14. st. Přístupová cesta vstupovala do prostoru hradu od severovýchodu a v podstatě shodně se současnou cestou. Hrad byl pravidelného obdélného založení o rozměrech 20 x 42 m. V severozápadní části stála válcová věž o Ø 10 m. Vnitřní plocha nádvoří byla zastavěna minimálně dvěma zděnými budovami a palácem o rozměrech 10 x 11 m. Ze všech budov se do dnešních dob dochovaly pouze drobné zbytky na svazích bývalého hradiště. Prováděný poslední archeologický průzkum nezískal nové informace pro hlubší poznání tohoto hradu.
Město
Biecz bylo již ve 14. st. hrazeným (opevněným) městem. Zbytky hradeb s jednou válcovou baštou, zvanou "Katowna", se dochovaly dodnes. Původně gotická radnice z 15. st. byla klasicistně přestavěna v letech 1820 až 30,  stejně tak jako několik dalších renesančních a barokních domů. Město proslulo obchodem s vínem a katovskou školou. O významu města svědčí z kvalitních cihel vystavěná halová, trojlodní svatyně Božího Těla z konce 15. st., s řadami kaplí mezi příporami a s protáhlým úzkým presbytářem, na místě staršího kostela ze 14. st. Chrám je stavěn podobným stylem, jako kostel sv Martina až v dalekém bavorském Landshutu od stavitele Hanse von Burghausena. Za povšimnutí stojí renesanční polychromované lavice, oltářní obraz "Korunování Panny Marie" od Wita Stwosze Stanislawa, nebo náhrobní kameny, zejména náhrobek Mikuláše Liegezy z. r. 1578 z bílého mramoru.
V okolí lze navštívit kostely Binarowa a Sekowa

 hrad Babice - Lipowiec

zpět na mapu kraje Malopolskie

kostel Binarowa