Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


NOWY SACZ   
zbytek městského hradu zničeného výbuchem německého muničního skladu na soutoku řek Kamienice a Dunajce

znak města

zbytek hradu

 


Město

...bylo založeno r. 1292 na pozemcích biskupské vsi Kamienice, za což královský biskup Jan Muskata obdržel od krále Václava II. kompenzaci v podobě hradu Biecz a příslušného zboží. Ve městě se nachází gotický farní kostel sv. Małgorzaty ze 14. stol., barokně přestavěný a regotizovaný ve II. pol. 20. stol. Dále jsou zde kostely sv. Kazimíra a sv. Alžběty, dřevěný hřbitovní kostel sv. Heleny ze 17. stol. a mnohokrát přestavovaný jezuitský klášter.
Uprostřed náměstí se nachází novobarokní budova radnice z let. 1895 až 1897. Náměstí je obklopeno řadou měšťanských domů z 19. stol. Místní synagoga, původně barokní z r. 1746, byla přestavěna po r. 1894 a 1982. V současnosti slouží potřebám galerie města.
Klášter františkánů, založený Václavem II. r. 1297, se zbořeným gotickým kostelem v r. 1785 ze kterého se dochovala pouze kaple Proměnění Páně, sice barokní, ale postavená z původního gotického zdiva. Zachovala se také menší část původního kláštera.
V těsné blízkosti města se nachází Sadecki Park Etnograficzny, kde se nachází soubor 60 objektů vesnické architektury z regionu.

Hrad

Většina historiků přisuzuje založení hradu králi Kazimíru Velikému. Tuto hypotézu podporuje zpráva z r. 1394, která zahrnuje hrad v Saczu mezi důchody bocheńské župy. Jednou z možností je i to, že hrad byl vystavěn již společně s městským opevněním.
Hrad byl sídlem královského kastelána, mezi kterými se o podobu hradu zasloužil nejvíce Stanislav Lubomirski a jeho syn Sebastian. Po velké povodni, která hrad silně poškodila, přestal sloužit jako správní centrum a sídlo královského zástupce. V zachované části byla zřízena kasárna a později vězení. Časem byl přeměňován na skladiště města a vojenského materiálu. Tento proces úpadku vyvrcholil až v r. 1945, kdy zde usídlené německé armádě vybuchl muniční sklad. Při tom byla zničena většina hradu a dokonce i část přilehlého města. Tento akt se připisuje dokonce místním partyzánům....

Kdy byl hrad vystavěn a v jaké podobě a vazbě k městu se přesně neví. Tuto část dějin by musel objasnit až důkladný archeologický průzkum. Hrad byl v každém případě postaven nad příkrými svahy výše jmenovaných říček, v těsné blízkosti města.
Více informací nám podávají až popisy stavby ze 17. a 18. stol. Budovy středověkého hradu, které prakticky zničily požáry v letech 1522 až 1611, začali důkladně přestavovat v renesančním slohu Lubomirští na počátku 17. stol. Z popisu revize z r. 1616 se dovídáme, že hrad byl obehnán hradbou vedoucí k městu. Sestával z nádvoří a hlavního paláce, kde bylo skoro 40 (!) obytných místností s okny a portály s kamennými ostěními. K obytné části přiléhaly hospodářské budovy.
Výsledky těchto stavebních úprav přišly vniveč při dalších požárech 1768 a 1769. R. 1793 bylo nakonec konstatováno, že obytné budovy hradu již nejsou k žádnému užitku. Dílo zkázy pak dokonala velká povodeň r. 1813, kdy rozbouřené vody Dunajce strhly západní část hradeb i s baštou. Od té doby přestal sloužit jako sídlo. První pokusy o navrácení významu hradu byly podniknuté již v letech 1898 až 1914 a r. 1938 zde bylo zřízeno regionální muzeum. Vše bylo však stráveno jediným výbuchem muničního skladu v r. 1945.
Po II. sv. válce (1959) byly opraveny zbytky městských hradeb v bezprostřední blízkosti hradu. Tehdy byla zrekonstruována Kovářská bašta s pozdně renesanční atikou a přilehlý úsek hradby s krytým dřevěným ochozem. V současnosti je na ploše bývalého hradu zřízen menší park.
V okolí lze navštívit hrady Roźnów, Tropsztyn a klášter Stary Sacz

 hrad Niepolomice

zpět na mapu kraje Malopolskie

klášter Stary Sacz