Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


NIEDZICA   
restaurovaný a udržovaný hrad na polské straně Tater v nad mořské výšce 560 m.

rod Berzeviczů

rod Drugethů

rod Zápolských

rod Horwathů

   další foto zde  další foto hradu  (klikni brána) vnitřní prostory

 

První zmínky o vsi pochází z r. 1320 v souvislosti s převodem majetku rodu Berzewiczy. První zmínka o hradu je o pět let mladší. V té době je zmiňován pod jménem Dunajec. R. 1326 byl majetek Rykolfovi a Kokoszovi Berzewiczů konfiskováno králem Karlem Robertem a předáno Wilhelmu Drugethovi, v jehož závěti je jmenován i majetek "novum castrum de Dunaiecz". Wilhelm Drugeth byl tedy zřejmě stavebníkem kamenného hradu. Po něm zdědil majetek jeho bratr Mikuláš. R. 1342 se zdejší panství stává korunním majetkem a r. 1347 se hrad navrací zpět do rukou łomnické vetvě rodu Berzewiczy.

Od r. 1412 zde sídlí podkomoří Zikmunda Lucenburského, Petr Schwarz z Lomnice, který zde přijal od vyslanců polského krále Vladislava Jagiellonského půjčku pro císaře ve výši 37 000 kop pražských grošů za zástavu 13 spišských měst. Od r. 1425 tu sedí Petrův syn Jan Schwarz. Ve třicátých letech zdejším krajem prošla dvakrát husitská vojska, ale hradu se obloukem vyhnula a nepokusila se o jeho dobytí.  Jan hrad r. 1463 zastavil Imrichu Zápolskému a po bezdětném Janu jej Zápolští získali natrvalo.
V letech 1533 až 1535, kdy Zápolští vedli proti císaři záškodnickou válku, se stal hrad opravdovým doupětem loupeživých rytířů. R. 1529 hrad získali polští magnáti ve službách Zápolských, Hieronimus a Olbracht Laski a po nich Horwathové (1589), kteří hrad podstatně rozšířili a modernizovali, čímž se hrad přiblížil přibližně dnešní podobě. Horwathové se tím však značně zadlužili a tak panství prodali r. 1670 Sylvestru Joanellimu. R. 1683 hrad dobyli a obsadili Thökollyho povstalci, ale po potlačení povstání byl navrácen zpět původnímu majiteli. Po smrti posledního příslušníka rodu Joanellin, Jana, získali toto panství zpět Horwáthové (1776). Hrad byl ale značně poškozený a tak "nový" majitelé sídlili na svém majetku v Palocsi. Teprve velký požár jejich sídla přinutil Andrzeje Horwatha k rozhodnutí opravit Niedzicu.
V letech 1821 až 1823 byl opraven zejména dolní a střední hrad, zatímco staré gotické jádro bylo ponecháno jako pitoreskní malebná ruina. V pol. 19. stol. byl však poškozen také i niedzický hrad a proto znovu opravován. Posledními majiteli hradu byli v letech 1857 až 1944 Salamonové, kteří jej získali v rámci věna. Právě za nich probíhaly opravy po výše uváděném požáru. Do r. 1943 jej pak používali ke svému letnímu pobytu. 
R. 1920 se stal součástí Polska a po Skončení II. sv. války byl Salamonům vyvlastněn. Jako částečná ruina byl zajištěn restaurován a bylo zde zřízeno muzeum. Dnes se zde nachází mimo jiné také hotel se 32 lůžky.

Prvotní hrad byl vystavěn někdy v I. čtvrtině 14. stol. a sestával pouze z dřevěné budovy a ve skále vysekané cisterny. Na západní straně chránil toto sídlo obloukovitý zemní val a příkop. Výstavba kamenného hradu se přisuzuje Wilhelmu Drugethovi a je datována do období let 1326 až 1330. Tehdy byl v nejvyšší poloze postaven horní hrad na ploše zaobleného trojúhelníka o rozměrech 20 x 30 m (cca 500 m2). Obíhala jej kamenná hradba o výšce 5 m zakončená obraným ochozem s cimbuřím a kulisovou vstupní bránou na jižní straně. Na západní straně byl umístěn obytný palác, trojpodlažní, ve dvou spodních úrovních dělený na tři prostory.
Další rozvoj hradu probíhal postupně v letech 1347 až 1470, kdy bylo při konvexní linii hradby vybudováno obytné dvoupodlažní křídlo ukončené kaplí s žebrovou klenbou. Původní cisternu nahradila studna o hloubce 40 m. Současně vzniklo i nové opevnění přístupu s baštou a branou. Nepochybně bylo osazeno i velké předhradí (dolní hrad), avšak jednalo se pravděpodobně o lehké opevnění a zástavbu.
Z iniciativy Imricha Zápolského (1470 až 1480) byla provedena další zásadní přestavba hradu, při níž byl přebudován střední a dolní hrad. Linie obrany se tak posunula dál směrem k západu. Předhradí dostalo zděné hradby s baštou a novou bránu v hranolové věži na jižní straně. Uvnitř předhradí vyrostly zděné i dřevěné hospodářské a vojenské stavby. Byl vyhlouben nový vodní zdroj. V horním hradu pak byla nad severní částí starého paláce postavena trojpodlažní hranolová věž, která změnila zásadně siluetu celého hradu.
Poslední výraznou výstavbu utrpěl hrad za panování Jiřího Horwatha, která byla dokončena k r. 1601. Na západní straně byly tehdy v čele dolního hradu vybudovány nárožní nepravidelné podkovovité bašty, přičemž jižní snad vznikly zvýšením a přestavbou bašty a věže z předchozí stavební etapy. Součástí severozápadní bašty byla také hlavní brána do předhradí se zdobným renesančním portálem, zatímco původní jižní vstup byl zaslepen a později zde vznikla kaple sv. Ondřeje. Výstavbou nových obytných objektů byla významně posílena rezidenční hodnota hradu. Celá stavba pak byla výškově sjednocena a díky bílým omítkám a bohatým atikám nabyla vzhledu renesančního zámku. Další úpravy v I. pol. 18. stol. se týkaly spíše interiérů. Poslední stavební a restaurátorská činnost navrátila lehce chátrajícímu sídlu půvab a novost renesanční pevnosti.
V okolí lze navštívit hrad Czorsztyn

 hrad Myślenice

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Niepolomice