Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


NIEPOŁOMICE   
lovecký královský hrad přestavěný na renesanční zámek

znak města

pravděpodobná podoba hradu ve středověku

Niepołomice se poprvé objevují v písmu r. 1262, ale zřejmě se jedná o falzifikát. Další (věrohodná) zmínka o vsi pochází teprve z r. 1349. Osada vznikla někdy na konci 13. stol. a již r. 1358 tu písemný pramen dokládá existenci královského sídla (curia). Pozdější prameny jej nazývají hradem (castrum). Polští kronikáři svorně uvádějí jako jeho zakladatele Kazimíra Velikého, který zde rád a často pobýval.
Rozkvět hradu následoval i za Vladislava Jagiellonského. V Niepołomicich se pravidelně scházela královská rada a konala se zde další jednání a setkání dvora, zejména velké hony s účastí cizích hodnostářů. Jako královské sídlo sloužil hrad až do konce 16. stol. Přestěhování královského sídla do vzdálenější Varšavy uškodilo významu niepołomického zámku a královské návštěvy byly čím dál řidší. Poté byl spravován purkrabími.
V dobách válek se Švédy byl zámek částečně poničen a odvezena kompletní výbava interiérů. Po obsazení rakouskou armádou byly Niepołomice přeměněny na kasárna.
V současnosti je opravený zámek přeměněn na kulturní centrum s regionálním muzeem. Nádvoří slouží k pořádání místních trhů se vším a pro každého.

Gotické sídlo tvořil soubor jednotlivých budov spojených hradbou, uzavírající nádvoří. Bylo zbudováno z cihel na kamenné podezdívce. Mělo pravidelný čtvercový půdorys. V nárožích stály hranolové věže - na severozápadě čtvercová, na severovýchodě obdélná. Spojovala je hradba. Při východní straně nádvoří stálo úzké jednotraktové dvoupodlažní křídlo. Při jižní kurtině pak stál hlavní palác, rovněž dvoupodlažní. V jeho jihovýchodním nároží se nacházela subtilní vystupující hranolová vížka. Vstupní brána byla proražena v západní hradbě.
Výraznou přestavbu zahájil až Zikmund Starý po r. 1506. Stavba tehdy byla sjednocena do téměř pravidelné, čtyřkřídlé, dvoupodlažní dispozice, kde východní a západní křídla byla jednotraktová, kdežto severní a jižní byly dvoutrakty. Původní gotické stavby byly touto přestavbou zcela pohlceny. Vstupní jednotraktová brána byla přemístěna do průjezdu v ose jižního křídla a r. 1552 dostala honosný portál.
Plně renesanční vzhled získal hrad až po velkém požáru r. 1550 za panování Zikmunda Augusta, kdy byly provedeny další přestavby a které pokračovaly až do r. 1571. Možná někdy v této době získala obytná křídla třetí podlaží. Práce vedl stavitel Tomasz Grzymała a podíleli se na nich i italští umělci včetně Santi Gucciho.
Zámek pak spravovali purkrabí, např. Lubomirští, kteří prováděli spíše menší stavební úpravy, hlavně interiérů. Právě za lubomirských byly nahrazeny dřevěné ochozy kamennými, raně barokními arkádami (1637). Velké škody utrpěly budovy za třicetileté války a další za pobytu rakouských vojsk na přelomu 18. a 19. stol., kdy bylo sneseno staticky narušené třetí patro.
I přes drobné opravy byl na počátku 19. stol. bývalý hrad ve velmi bědném stavu. První snahy o opravu se datují právě do počátku tohoto století, avšak teprve nedávná, a v současnosti dokončovaná oprava, vrací budovám dávnou slávu a nádheru.
V okolí lze navštívit hrad Wawel v Krakowě a solné doly s hradem Wieliczka

 hrad Niedzica

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Nowy Sacz