Ukrajina

Kraj  L´vov - HRADY


POMORJANY  (POMORZANY) 
renesančně upravené původně gotické opevněné sídlo

Původní nevelké opevněné sídlo bylo na tomto místě založeno již ve 14. st. Nikolajem Swinkou na základě nařízení krále Kazimíra Velikého. O podobě tohoto sídla však není nic známo.
Cihlový opevněný zámek zde byl vybudován až v prvé polovině 16. st. podolským vojvodou Janem Sieninským. Zaujal temeno uměle zvýšené ploché elevace.

Dispozice objektu je čtyřboká, s mohutnými okrouhlými rondely v nárožích. Uvnitř ohrazené plochy se nalézá rozsáhlé nádvoří, přístupné po zdvihacím mostě branou a průjezdem uprostřed severního křídla. Zámek byl od počátku silně opevněn. Kromě nárožních rondelů se řada střílen nachází i po celém průběhu vnějších zdi a hradeb. Ze tří stran oklopovalo zámek vodní opevnění - na východě, jihu a západě ho obíhaly hluboké příkopy a valy. Díky mohutnému opevnění byly Pomorzany schopny odolat i silnému vojsku a dlouhému obléhání při opakovaných útocích Tatarů a Turků.

Například r. 1672, kdy byla Turky dobyta zloczóvská pevnost, Pomorzany se ubránily. Teprve r. 1675 se vojsku Turků a Tatarů podařilo pevnost obsadit, vyplenit a poškodit. Nebylo to však přímým důsledkem dobývání, neboť nedostatečná a slabá posádka pevnost sama opustila (prý tajnou chodbou) a ponechala ji nehájenou. Další nápor Tatarů v r. 1684 zámek dále poničil.

V té době již patřily Pomorzany králi Janu III. Sobieskému. Když se mu podařilo získat pevnost zpět, opravil zničené opevnění a výrazně je posílil výstavbou nové bastionové soustavy v holandském stylu. Díky dobře investovaným 25.000 zlatých se obnovená pevnost již ubránila následujícím tatarským vpádům a obléháním v letech 1687 - 1695.
Po smrti krále Jana zámek rychle přecházel z rukou do rukou a pevnost i nedaleké město ztrácely na významu a upadaly.
Stanislav Prusinski a jeho syn, kterým náležel zámek v závěru 18. st., jej však zachránili před totálním rozpadem. Opravili jej v původním rozsahu, potlačili jeho obranné vybavení a vzhled, rozšířili obytné části a doplnili je honosnými zahradami a parkem.
Jeho poslední soukromý majitel hrabě Jerzy Potocki, polský velvyslanec v USA, který jej vlastnil až do obsazení v r. 1939, ho rovněž udržoval ve velmi dobrém stavu.
S tím kontrastuje dnešní zubožený stav prázdných zámeckých budov s vytlučenými okenními a dveřními otvory a zvolna chátrajícími střechami. Od třicátých let zřejmě na stavbu nikdo nesáhl.
V okolí se nachází hrady Zoločiv a  Svirž

 hrad Pidgirci

zpět na mapu kraje L´vov

hrad Přemyšl