Polsko

Kraj  Malopolskie - HRADY


JEŹÓW   
zachovalá drobná vodní tvrz na pravém břehu říčky Bialej

 

 

Nedaleko dnešní tvrze se nachází též zbytky původního opevněného sídla Jeźóvských, na druhém břehu zmiňované říčky.

První zmínka o Jeźówu (zmiňuje hrad a také hospodářský dvůr) se objevuje v dokumentu z r. 1383. Tehdy byl držitelem Stanislav Jeźówski, pozdější kastelán v Bieczi. Bez archeologického průzkumu však nelze stanovit zda právě on byl stavitelem opevněného sídla v Jeźowe.

Samotné opevněné sídlo se v pramenech objevuje poprvé v r. 1416. Pozdější zprávy vedle sebe výslovně uvádějí castrum a fortalicium, tedy hrad a tvrz. V majetku Strzemieńczyků - Jeźówských zůstala tvrz až do r. 1483. Posléze se majitelem Jeźówa stal Klemens Turski a po něm rozlehlé panství, rozdělené na tři části zdědili jeho synové. Toto dělení se týkalo i samotné tvrze. Ve výroku královského soudu se tak dochoval první obšírný popis budovy.

Relikty prvotní fortifikace se nacházejí na vyvýšenině nad levým břehem říčky Bialej. Vrch se nazývá Zámčisko. Jeho oválné vrcholové plató, o rozměrech 42 x 43 m, je oddělené příčným valem. Ještě v r. 1949 zde byly patrné trosky zděné budovy. Tohoto objektu se zřejmě týkají první zmínky uvádějící castrum.
Novější fortifikace pak vznikla na protějším břehu říčky, na konci výběžku, částečně nasypaném, a obtočeném příkopem. Původně to byla kamenná, hranolová, čtyřpodlažní věž z II. pol. 15. stol. s obytnou i obranou funkcí, uvnitř ve všech patrech dvouprostorová. Jihovýchodní nároží věže zpevňuje nepravidelná eliptická bašta. Popis objektu z r. 1527 dokládá, že ke tvrzi patřila ještě řada hospodářských budov hospodářského charakteru, které stály v blízkosti věže.
Lze předpokládat, že tato novější tvrz je ve své dnešní podobě výsledkem přestavby v r. 1544. Tehdy byl objekt rozšířen na severní straně do podoby takřka čtvercového půdorysu o rozměrech 16 x 17 m a byl snížen o dvě podlaží.
Tvrz je v současnosti v dobrém stavu a slouží potřebám střední výtvarné školy v Tarnówě
V okolí lze navštívit kostel Szalowa

 zámeček Frydman

zpět na mapu kraje Malopolskie

hrad Korzkiew